Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Czas pracy w listopadzie

2014-10-22

W listopadzie 2014 r. przypadają dwa święta: Wszystkich Świętych (1 listopada) i Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada). 1 listopada w tym roku przypada w sobotę. Ten dzień tygodnia zwykle jest wolny od pracy. Święto pokrywające się z dniem wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin.

Propozycje zmian regulacji dotyczących umów na czas określony.

2014-10-22

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji, które potrwają do 21 listopada propozycję nowelizacji Kodeksu pracy. Propozycja zmiany przewiduje, że w Kodeksie pracy utrzymane będą trzy rodzaje umów o pracę tzn. umowy o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Dookreślona będzie jednak specyfika umowy na okres próbny oraz zostaną wprowadzone nowe zasady dot. zawierania umów na czas określony, przede wszystkim w zakresie ograniczenia czasowego trwania umowy na czas określony, lub okresu zatrudnienia na czas określony. Równocześnie proponuje się wprowadzić jednolite terminy rozwiązywania umów za wypowiedzeniem w odniesieniu do umowy na czas określony jak również i umowy na czas nieokreślony.

Szybsza rejestracja firmy - nowe przepisy wchodzą w życie

2014-08-26

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dokonuje zmian przepisów dotyczących administracyjnych procedur rejestracyjno-ewidencyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ułatwi przedsiębiorcom zakładanie firm.  Ustawa ta wejdzie w życie 1 grudnia 2014 r.

Coraz więcej wykroczeń przeciwko prawom pracownika

2014-08-05
88,6 tys. wykroczeń łącznie przeciwko prawom pracownika ujawnili w toku kontroli inspektorzy PIP. W związku z tym nałożyli na sprawców wykroczeń 18954 grzywien w drodze mandatów karnych (w 2012 r. – 18 906), w 3767 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu (w 2012 r. – 3843), a w 16115 – zastosowali środki oddziaływania wychowawczego (w 2012 r. – 15 261). Ujawnione wykroczenia polegały najczęściej na naruszaniu przepisów dot. przygotowania pracowników do pracy (26 proc.) oraz wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy (18 proc.)

Zmiany w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego

2014-07-03
Od 1 lipca 2014 r. uzyskiwanie zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie odbywało się również on-line, jak równiez opłata została obniżona. Przypomnieć należy, że zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem dosyć często wymaganym przy zatrudnieniu. Wymóg ten wynikać może z mocy ustawy (np. nauczyciele, osoby zarządzające przedsiębiorstwem transportowym), bądź z mocy procedur ustalonych przez pracodawcę, gdzie wymaga się wymogu niekaralności.
Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com