Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy oraz tytuł mistrza w zawodzieDziałający w ramach naszej firmy Ośrodek Kształcenia Ustawicznego oraz powołane przy OKU Państwowe Komisje Egzaminacyjne prowadzą egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy oraz tytuł mistrza w zawodach:
 • Sprzedawca
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Kucharz małej gastronomii
 • Ślusarz
 • Stolarz
 • Tapicer
 • Lakiernik
 • Blacharz samochodowy
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Monter urządzeń i instalacji sanitarnych
 • Murarz
 • Betoniarz - zbrojarz *
 • Malarz - tapeciarz *
 • Fryzjer
 • Inne wg indywidualnego zapotrzebowania klienta

* tylko tytuł zawodowy

Po pozytywnym zliczeniu egzaminu kwalifikacyjnego uczestnik otrzymuje świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu mistrza w zawodzie.

Tytuł mistrza w zawodzie oprócz uzyskania potwierdzenia najwyższych kwalifikacji zawodowych umożliwia między innymi osobom prowadzącym działalność gospodarczą zawieranie z młodocianymi pracownikami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (praktycznej nauki zawodu). Poza możliwością uzyskania pracownika młodocianego o stosunkowo o niskim koszcie utrzymania oraz w późniejszym czasie zatrudnienia już pełnowartościowego i ukształtowanego przez siebie pracownika przedsiębiorca zyskuje prawo do skorzystania ze wsparcia finansowego polegającego na dofinansowaniu kosztów kształcenia. W momencie kiedy młodociany pracownik ukończy naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zda egzamin przedsiębiorca uzyskuje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia i wynosi:

w przypadku nauki zawodu:
 • 4587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
 • 7645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy:
 • 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zawierać umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego nawet z kilkoma młodocianymi pracownikami jednocześnie co w znacznym stopniu zwiększa wysokość dofinansowania.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Przyznaje je wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji. Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Powołane przy naszej firmie Komisje działają w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 poz. 216).

Zgodnie z nim do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
 1. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum i staż pracy co najmniej równy okresowi trwania nauki w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
 2. posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
 3. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się także osobę, która jako młodociany pracownik odbyła praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy, a także dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Zgodnie z Rozporządzeniem do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
 1. posiada tytuł zawodowy lub tytuł równorzędny, w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
 2. przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
 3. posiada tytuł zawodowy lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
 4. posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie obejmującym zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
 6. posiada wyższe wykształcenie w zakresie kierunku lub specjalności obejmujących zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny.
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego powinna złożyć do komisji egzaminacyjnej wniosek, do którego dołączyć należy:
 1. oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, dopuszczenia do egzaminu, albo ich kopie uwierzytelnione przez osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły lub placówki, przy której powołano komisję egzaminacyjną;
 2. jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin kwalifikacyjny. Opłata wynosi 1080 zł za tytuł mistrza lub 720 zł za tytuł zawodowy. Opłatę nalezy wnieść na konto OKU Ochrona Pracy w sekretariacie lub przelewem na rachunek bankowy Spółki Ochrona Pracy Sp. z o. o.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących powoływania Państwowych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów państwowych na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie informujemy, że DO KOŃCA SIERPNIA 2012 R. działają Komisje egzaminacyjne powołane przy tut. Ośrodku Kształcenia Ustawicznego.


Od 1 września 2012 r. wstrzymujemy przeprowadzanie egzaminów zawodowych do odwołania.Jeżeli masz pytania związane z tą usługą skontaktuj się z nami:


Kontakt z nami

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com