Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Obowiązkowe badania lekarskie dla pracowników

2013-11-19
Obowiązkowe badania lekarskie dla pracowników czy rzeczywiście są obowiązkowe? Przypomnieć należy, że jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla swoich pracowników a jednym z obowiązków pracowników jest przestrzegać przepisów i zasad związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Innymi słowy obowiązkowe badania lekarskie dla pracownika są rzeczywiście obowiązkowe a niedopełnienie tego obowiązku może mieć dla pracownika skutki nawet w postaci zwolnienia z pracy.

SN o umowach zawieranych na podstawie tzw. "ustawy antykryzysowej"

2013-11-18
Pomimo tego, że ustawa antykryzysowa obowiązywała do 31 grudnia 2011 r. wciąż jej regulacje budzą sporo wątpliwości interpretacyjnych. Kolejny przykład wykładni mającej wpływ na ustalenie rodzaju umowy o pracę zawartej pod rządami ww. ustawy zaprezentował Sąd Najwyższy. Jak dotąd uznawano, że zatrudnienie pod rządami ww. ustawy na podstawie umowy o pracę na czas określony przekraczający 24 miesiące skutkowało przekształceniem umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony. Tymczasem w ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy zaprezentował zgoła odmienne stanowisko.

Weksel przy umowie o pracę

2013-11-07
Pracodawcy protestują przeciwko postulowanej nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, która ma wprowadzić do tej ustawy wprost przepis zabraniający stosowania weksli, jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy względem pracownika. Tymczasem wprowadzanie takiego przepisu jest wyważaniem otwartych drzwi, ponieważ ugruntowane orzecznictwo sądów, w tym Sądu Najwyższego oraz spójne stanowisko Ministerstwa Pracy oraz Głównego Inspektora Pracy zabrania stosowania weksla do stosunku pracy.

Urlop na żądanie czy jest wciąż "na żądanie"?

2013-10-24
Przepis art. 167(2) Kodeksu pracy określa, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi na jego żądanie i w terminie przez niego podanym urlop w wymiarze nie większym, niż 4 dni w ciągu roku. Lecz czy rzeczywiście pracodawca ma tak sformułowany obowiązek? Otóż orzecznictwo Sądu Najwyższego interpretuje ten obowiązek raczej, jako warunkową powinność.

Rola związków zawodowych a wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy w zakładzie

2013-10-21
Wprowadzona do Kodeksu pracy możliwość wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego w każdym systemie czasu pracy spowodowała dyskusję na temat ochrony praw pracowniczych w jej kontekście. Szczególnie doniosły głos w tej dyskusji reprezentują związki zawodowe głosząc szereg zastrzeżeń w tej sprawie. Tymczasem nowelizacja Ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz. U z 2001 r. nr 79, poz. 854 - nowelizacja ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 896) daje związkom zawodowym możliwość decydowania o wprowadzeniu powyższego okresu rozliczeniowego.
Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com