Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Projekty Unijne


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.


Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 
Działanie 8.2Tytuł projektu: Integracja i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w przedsiębiorstwie Ochrona Pracy i przedsiębiorstwach współpracujących

 

Nazwa Beneficjenta: Ochrona Pracy sp. z o.o.


Okres trwania projektu: 01.04.2010 – 15.02.2012


Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-12-182/09-00


Opis projektu:


Charakterystyka


W ramach projektu planowane jest stworzenie systemu umożliwiającego automatyzację wymiany danych dotyczących przedsiębiorstw współpracujących i użytkowanych systemów, oraz monitorowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie przepisów prawa pracy i BHP. Główne założenie polega na stworzeniu jednej wspólnej bazy danych pozwalającej na usystematyzowanie i późniejsze zarządzanie informacjami dotyczącymi środowiska pracy, stanowisk pracy, pracowników i szkoleń w firmie klienta. Podstawową potrzebą identyfikowaną przez wnioskodawcę i planowaną do zaspokojenia poprzez wdrożenie systemu jest usprawnienie procesu komunikacji i wymiany danych pomiędzy współpracującymi partnerami, jak również konieczność kontrolowania terminów określonych zdarzeń i w razie konieczności reagowanie z odpowiednim wyprzedzeniem na te zdarzenia (przypominanie o terminach szkoleń, badań lekarskich, pomiarów środowiska pracy, badań, pomiarów, przeglądów).


Do procesów biznesowych realizowanych przez system należy zaliczyć: proces komunikacji z obsługiwanym przedsiębiorstwem, oraz proces pozyskiwania, wymiany i przetwarzania danych.


Projekt obejmuje następujące etapy:


ETAP I  Budowa silnika systemu

ETAP II Budowa kanałów komunikacji

ETAP III Budowa Zarządzania strukturą danych w systemie

ETAP IV Budowa Mechanizmów systemowych

ETAP V Budowa mechanizmów do obsługi BHP

ETAP VI Sprawozdania

ETAP VII Obsługa kadrowa pracowników wraz z integracją z systemem „Płatnik”

ETAP VIII System raportowania – dla pracowników obsługujących system

ETAP IX System do analizy rentowności i wydajności  pracowników

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com