Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Obsługa BHPJednym z podstawowych celów naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy. Oparte jest ono na współpracy, na rzecz, której oferujemy własne doświadczenie zawodowe, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.

Zadbamy o wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniami czy oceną ryzyka zawodowego. Profesjonalne wsparcie specjalistów z naszej firmy gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań, a także zabezpiecza Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia oraz koniecznością wypłaty odszkodowań z tego tytułu.


W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby bhp.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp
 • Pełną obsługę postępowań powypadkowych
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy.
 • Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 • Sporządzenie planu poprawy warunków pracy,
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp.
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotna nad pracownikami.
 • Udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w zakresie bhp, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.

Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)

subabhp Pobierz Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Jeżeli masz pytania związane z tą usługą skontaktuj się z nami:


Kontakt z nami

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com