Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Pomiary elektryczneZakres oferowanych pomiarów


 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia (skuteczność zerowania)

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenia zasilania przy uszkodzeniach urządzeń elektrycznych (dotyk pośredni) polega na pomiarze impedancji pętli zwarciowej, wyliczeniu spodziewanego prądu zwarcia i sprawdzeniu czy ten prąd zapewni wyłączenie zasilania w wymaganym czasie.

 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów 1 i 3 fazowych

Pomiar rezystancji izolacji instalacji i urządzeń jest podstawowym badaniem ochrony podstawowej (dotyk bezpośredni). Od stanu izolacji przewodów zależy również poziom ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Pomiar jest wykonywany przy wyłączonym zasilaniu mierzonego obwodu.

 • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego lub ochronnego jest niezbędny do oceny warunków  do prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych oraz bezpieczeństwa ich obsługi.

 • Badania wyłączników różnicowo-prądowych RCD

Badanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) polega na sprawdzeniu działania wyłącznika, pomiarze prądu i czasu zadziałania RCD.

 • Pomiary instalacji odgromowej

Badanie stanu instalacji odgromowej  polega na pomiarze rezystancji  uziemienia, sprawdzeniu stanu uziomów, części naziemnej i  ciągłości połączeń.


Dlaczego warto wykonywać pomiary?


 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 994 Nr 89 poz.414) właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do przeprowadzania okresowego, co najmniej raz na pięć lat badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Konkretna częstotliwość wykonania pomiarów uzależniona jest od specyfiki obiektu, stanu instalacji elektrycznej oraz rodzaju prowadzonej działalności. W szczególnych przypadkach zaleca się, wykonywanie badań z większą częstotliwością niż wynikająca z przepisów budowlanych (np. pomieszczenia narażone na działanie wilgoci – co najmniej raz na rok, obrabiarki do drewna – co najmniej raz na dwa lata).


Kto kontroluje realizację obowiązku wykonywania pomiarów?

 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • Bezpieczeństwo użytkowników instalacji

Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia zarówno dla człowieka jak i jego bezpośredniego otoczenia. Pracownik w swoim środowisku pracy przez większość czasu ma do czynienia z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, które, jeśli nie są właściwie użytkowane i regularnie badane, stają się przyczyną wielu wypadków, których konsekwencje niejednokrotnie mogą doprowadzić do trwałych urazów lub nawet śmierci poszkodowanego pracownika.

 • Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Niesprawna instalacja elektryczna może być przyczyną awarii i uszkodzeń sprzętu, maszyn i urządzeń. Koszty związane z ewentualną naprawą przeważnie wielokrotnie przekraczają koszty ponoszone na bieżące kontrole instalacji.

 • Uniknięcie strat związanych z przestojami spowodowanymi awariami

Każda awaria w zakładzie oprócz oczywistych kosztów związanych z koniecznością usunięcia uszkodzeń lub wymiany/zakupu nowych urządzeń niesie za sobą niejednokrotnie dodatkowe koszty związane z nieplanowanymi przestojami i przerwami w funkcjonowaniu zakładu. Bardzo często powoduje to także trudności w wywiązaniu się z zobowiązań wobec partnerów biznesowych.

 • Uniknięcie strat w mieniu

W Polsce urządzenia i instalacje elektryczne są przyczyną około 9000 pożarów rocznie. Najwięcej pożarów wynika z awarii instalacji elektrycznych, pozostałe są skutkiem błędów w użytkowaniu tego rodzaju urządzeń. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej pozwala na zmniejszenie zagrożenia oraz uniknięcie

 • Kwestie ubezpieczeniowe

Brak aktualnych protokołów potwierdzających właściwy stan instalacji elektrycznej w obiekcie może być podstawą do kwestionowania wypłaty ewentualnych odszkodowań np. w przypadku pożaru.


Jak wykonujemy?


 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra

Naszą kadrę stanowią wysokiej klasy specjaliści posiadający kwalifikacje w uprawniające do zajmowania się urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywający energię elektryczną na stanowiskach eksploatacji i dozoru w zakresie prac kontrolno-pomiarowych.

 • Najnowocześniejszy sprzęt

Do wykonywania pomiarów wykorzystujemy najwyższej klasy sprzęt pomiarowy posiadający aktualne świadectwo kalibracji. Gwarantuje to najwyższą jakość oferowanych przez nas usług.

                                                 

Co otrzymuje zleceniodawca po wykonaniu pomiarów?


 • Protokół z wykonanych pomiarów
 • Jasną informację o terminie kolejnych pomiarów


Dlaczego my?


 • Kompleksowa oferta
 • Najnowocześniejszy sprzęt oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra
 • Konkurencyjne ceny
 • Krótkie terminy realizacji


Kontakt z nami

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com