Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

O firmie

Jednym z podstawowych celów naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy. Oparte jest ono na współpracy, na rzecz, której oferujemy własne doświadczenie zawodowe, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.

Zadbamy o wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniami czy oceną ryzyka zawodowego. Profesjonalne wsparcie specjalistów z naszej firmy gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań, a także zabezpiecza Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia oraz koniecznością wypłaty odszkodowań z tego tytułu.

 

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 

 1. Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby bhp.
 2. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp.
 3. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 4. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp.
 6. Pełną obsługę postępowań powypadkowych.
 7. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy.
 8. Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób.
 9. Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
 10. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 11. Sporządzenie planu poprawy warunków pracy.
 12. Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp.
 13. Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną.
 14. Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 15. Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 16. Przeprowadzenie raz w roku kompleksowej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.
 17. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

 

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com