Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Kurs dla nauczycieli nadający państwowe uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowychInformacje ogólne, cel kursu, organizator


Kurs ten przygotowuje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). Jest jedynym kursem nadającym uprawnienia państwowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu Pierwszej Pomocy.


Organizatorem Kursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OP-EDU wpisany do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr 61/2014


Osoby do których skierowany jest kurs


Kurs skierowany jest do osób bez wykształcenia medycznego, w szczególności do:

 • nauczycieli przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa";
 • nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy;
 • osób, które uczą pierwszej pomocy w Szkołach Nauki Jazdy;
 • innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych;


Podstawa prawna kursu

 • Art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);


Forma kursu


Kurs prowadzony jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych i obejmuje …… W kursie wykorzystywane są nowoczesne pomoce dydaktyczne, między innymi:

 • fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna na tętnicach szyjnych, z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku w języku polskim
 • fantom do nauki intubacji dotchawicznej dorosłego z przekrojem dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej
 • fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego
 • szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany AED
 • respirator transportowy
 • nosze, deski, szyny itp.


Wykładowcy


Kurs prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne nabyte w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz przygotowanie pedagogiczne.


Tematyka kursu, zakres wiedzy i umiejętności, które nabywa uczestnik po ukończeniu kursu


 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Zadławienia
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Zatrucia
 • Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Urazy
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych


Egzamin i potwierdzenie zaliczenia kursu


Szkolenie kończy się Egzaminem teoretycznym i praktycznym składanym przed 3 osobową Komisją Egzaminacyjną.

 • Egzamin teoretyczny: Składa się z 30 pytań testowych wybieranych z bazy 90 pytań ułożonych przez Zespół Ekspertów Ministerstwa Zdrowia. Pozytywny wynik Egzaminu testowego uczestnik uzyskuje przy prawidłowej odpowiedzi na min 90% pytań (min. 27 punktów).
 • Egzamin praktyczny: Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Teoretycznego uczestnicy przystępują do Egzaminu Praktycznego obejmującego wykonanie przez osobę zdającą resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności oraz dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach pierwszej pomocy


Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, uczestnikom Kursu zostają wydane Zaświadczenia Ukończenia Kursu poświadczające nabyte kwalifikacje i nadające państwowe uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych. Zaświadczenie ważne jest 5 lat od daty wydania.


Kontakt z nami

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com