Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)


Co to jest Kwalifikowana Pierwsza Pomoc?


Zgonie z Art. 3 pkt 2. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym przez Kwalifikowaną Pierwszą Pomoc rozumiemy ogół czynności podejmowanych wobec osób pozostających w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez RATOWNIKA, który:

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • Jest zatrudniony, pełni służbę lub jest członkiem jednostki współpracującej z systemem
 •  Posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 •  Dysponuje stanem zdrowia pozwalającym na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny ratownictwa dostępnym dla osób bez wykształcenia medycznego. Jego ukończenie oraz zaliczenie egzaminu daje uczestnikowi tytuł RATOWNIKA zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 


Dla kogo?


Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przeznaczone są dla osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zgodnie z Art. 15. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jednostkami współpracującymi z systemem są:

 • Służby ustawowo powołane do niesienia pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:
 • Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - PSP
 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • Jednostki Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i inne podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej
 • Policja, Straż Miejska, Wojsko i inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej
 • Społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systememCele kursu


Głównym celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W szczególności ma on na celu:

 1. utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 2. zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 3. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
 4. kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.


 Zakres kursu

 • Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • Wstrząs
 • Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 • Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 • Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

 


Czas trwania kursu


Kurs trwa co najmniej 66 godzin lekcyjnych, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych, oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych realizowanych w grupach maksymalnie 6 osobowych.

Termin realizacji kursu każdorazowo dostosowany jest do wymagań i możliwości grupy szkoleniowej, w praktyce kurs najczęściej realizowany jest w formie trzech weekendowych spotkań.Kadra


Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzą ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych oraz przygotowanie pedagogiczne.


Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie

 • psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego, prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe;
 •  ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego, prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

 


Sprzęt


W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych kursów zapewniamy uczestnikom dostęp do najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych. Jako nieliczni dysponujemy na własność kompletnym zestawem wymaganego sprzętu szkoleniowego, do którego należą m.in.:


 • fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna na tętnicach szyjnych, z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku w języku polskim
 • fantom do nauki intubacji dotchawicznej dorosłego z przekrojem dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej
 • fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego
 • szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany AED
 • respirator transportowy
 • nosze, deski, szyny itp.Egzamin


Weryfikacja zdobytej wiedzy oraz nabytych umiejętności odbywa się w oparciu o egzamin składający się z dwóch części, egzaminu teoretycznego (testu składającego się z 30 pytań, pozytywny wynik uzyskuje się po podaniu co najmniej 27 pozytywnych odpowiedzi) oraz egzaminu praktycznego obejmującego wykonanie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.


pytania3 Przykładowe pytania egzaminacyjne (Opracowane przez Centrów Egzaminów Medycznych w Łodzi)
Recertyfikacja


Procesowi recertyfikacji mogą poddać się osoby, które posiadają tytuł ratownika i w przeszłości ukończyły z wynikiem pozytywnym Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Recertyfikacja prowadzona jest w trakcie trwania każdego kursu. Osoby zainteresowane uczestniczą w zajęciach kursu w charakterze wolnego słuchacza i w ostatnim dniu przystępują do egzaminu.Dlaczego my?

 • Dysponujemy własną kompletną bazą najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu
 • Dostosowujemy terminy realizacji kursów do potrzeb konkretnych grup szkoleniowych
 • Nasi wykładowcy to najlepsi ratownicy medyczni pracujący na co dzień w Systemie Państwowego Ratownictwa MedycznegoPobierz formularz zgłoszenia na kurs


kppformularzzgoszenia Formularz zgłoszeniaKontakt z nami

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com