Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy oraz tytuł mistrza w zawodzie

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekstDziałający w ramach naszej firmy Ośrodek Kształcenia Ustawicznego oraz powołane przy OKU Państwowe Komisje Egzaminacyjne prowadzą egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy oraz tytuł mistrza w zawodach:
 • Sprzedawca
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Kucharz małej gastronomii
 • Ślusarz
 • Stolarz
 • Tapicer
 • Lakiernik
 • Blacharz samochodowy
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Monter urządzeń i instalacji sanitarnych
 • Murarz
 • Betoniarz - zbrojarz *
 • Malarz - tapeciarz *
 • Fryzjer
 • Inne wg indywidualnego zapotrzebowania klienta

* tylko tytuł zawodowy

Po pozytywnym zliczeniu egzaminu kwalifikacyjnego uczestnik otrzymuje świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu mistrza w zawodzie.

Tytuł mistrza w zawodzie oprócz uzyskania potwierdzenia najwyższych kwalifikacji zawodowych umożliwia między innymi osobom prowadzącym działalność gospodarczą zawieranie z młodocianymi pracownikami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (praktycznej nauki zawodu). Poza możliwością uzyskania pracownika młodocianego o stosunkowo o niskim koszcie utrzymania oraz w późniejszym czasie zatrudnienia już pełnowartościowego i ukształtowanego przez siebie pracownika przedsiębiorca zyskuje prawo do skorzystania ze wsparcia finansowego polegającego na dofinansowaniu kosztów kształcenia. W momencie kiedy młodociany pracownik ukończy naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zda egzamin przedsiębiorca uzyskuje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia i wynosi:

w przypadku nauki zawodu:
 • 4587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
 • 7645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy:
 • 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zawierać umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego nawet z kilkoma młodocianymi pracownikami jednocześnie co w znacznym stopniu zwiększa wysokość dofinansowania.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Przyznaje je wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji. Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Powołane przy naszej firmie Komisje działają w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 poz. 216).

Zgodnie z nim do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
 1. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum i staż pracy co najmniej równy okresowi trwania nauki w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
 2. posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
 3. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się także osobę, która jako młodociany pracownik odbyła praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy, a także dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Zgodnie z Rozporządzeniem do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
 1. posiada tytuł zawodowy lub tytuł równorzędny, w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
 2. przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
 3. posiada tytuł zawodowy lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
 4. posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie obejmującym zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
 6. posiada wyższe wykształcenie w zakresie kierunku lub specjalności obejmujących zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny.
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego powinna złożyć do komisji egzaminacyjnej wniosek, do którego dołączyć należy:
 1. oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, dopuszczenia do egzaminu, albo ich kopie uwierzytelnione przez osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły lub placówki, przy której powołano komisję egzaminacyjną;
 2. jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin kwalifikacyjny. Opłata wynosi 1080 zł za tytuł mistrza lub 720 zł za tytuł zawodowy. Opłatę nalezy wnieść na konto OKU Ochrona Pracy w sekretariacie lub przelewem na rachunek bankowy Spółki Ochrona Pracy Sp. z o. o.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących powoływania Państwowych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów państwowych na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie informujemy, że DO KOŃCA SIERPNIA 2012 R. działają Komisje egzaminacyjne powołane przy tut. Ośrodku Kształcenia Ustawicznego.


Od 1 września 2012 r. wstrzymujemy przeprowadzanie egzaminów zawodowych do odwołania.Jeżeli masz pytania związane z tą usługą skontaktuj się z nami:


Kontakt z nami

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com